UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS

La Unió de Periodistes Valencians és l’organització professional majoritària a la Comunitat Valenciana. Representa i reuneix els periodistes valencians davant la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) i està integrada a la Federació Internacional de Periodistes (FIP).

La Unió de Periodistes va nàixer el 1997 amb la fusió de l’Ateneu de Periodistes (hereu de l’Asociación dela Prensa de Valencia) i la Unió de Periodistes del País Valencià (ja extintes).
Com es reflexa als estatuts, els nostres principals objectius són la defensa dels drets a la llibertat d’expressió i a rebre una informació plural i veraç, la unitat del col·lectiu dels periodistes i la dignitat dels professionals. 

La Unió de Periodistes forma part de la Federació d’Associacions de Premsa d’Espanya i de tots els organismes amb els quals col·labora la FAPE.

QUI SOM?

La Unió de Periodistes Valencians està integrada per vora 800 professionals  a pràcticament totes les comarques valencianes i en les més diverses disciplines i especialitats.

L’organització està oberta a tots els periodistes , -QUE ACREDITEN AMB LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ, PERIODISME I/O COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL- per canalitzar les iniciatives i els interessos dels socis. Treballem en defensa dels drets professionals i vetlem per la salvagarda dels principis constitucionals de la llibertat d’expressió i de informació. La Unió aposta por la independència en l’exercici del treball informatiu i defensa el secret professional i la clàusula de consciència.

COMISSIÓ EXECUTIVA

La Comissió Executiva de la Unió de Periodistes Valencians 2017-2021 està encapçalada per Noa de la Torre Alfaro, a la qual acompanyen: Biel Aliño, Salva Almenar, Natxo Andreu, Javier Cavanilles, Cristina Chirivella, Amparo García, Julio Gómez, Alicia Martí, José Luis Obrador, Isabel Olmos, Antoni Rubio, Violeta Tena, Pedro Valero i Silvia Zarza.

ESTATUTS

Adaptació obligatòria a la Llei 1/2002TÍTOL I. DE LA DENOMINACIÓ, DE L’ÀMBIT TERRITORIAL I DE LA PERSONALITAT Article 1r.– Denominació
La UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS constitueix una entitat professional sense ànim de lucre, a l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, que es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació, normes concordants, per les que en cada moment li siguen aplicables i pels Estatuts vigents.
Article 2n.- Personalitat
L’associació, en tindre personalitat jurídica pròpia, podrà posseir béns, ja siguen mobles o immobles, adquirir obligacions i els drets en general que li corresponguen per a obrar amb plena capacitat com a organització professional.
Article 3r.- Domicili
El domicili social de l’associació queda fixat en la Plaça del Forn de Sant Nicolau, número 6 baix esquerra, de València.
Article 4t.- Àmbit
La UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS extén el seu àmbit a la Comunitat Autònoma Valenciana. L’organització està integrada en la Federació d’Associacions de la Premsa d’Espanya (FAPE).
Article 5é.- Finalitats
Són finalitats de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS:
a) Vetllar per l’efectivitat dels drets constitucionals a la llibertat d’expressió i d’informació. En especial, treballarà perquè la llibertat d’expressió no siga un privilegi d’un grup social determinat, sinó un patrimoni de tots els ciutadans.
b) Treballar perquè la ciutadania dispose d’uns mitjans de comunicació independents de pressions i consignes polítiques o econòmiques, ben informats i de qualitat.
c) Promoure la unitat de tots els i les periodistes del País Valèncià.
d) Defensar la dignificació de la professió, la participació de les i els informadors en l’elaboració de la línia informativa i la gestió democràtica dels mitjans, així com la llibertat d’expressió, el dret democràtic a la informació i la possibilitat de crear, participar i accedir als mitjans de comunicació de tots els sectors i col•lectius socials.
e) Defensar els interessos i els drets dels afiliats i afiliades i de tots els i les periodistes. Defensar i promoure els interessos generals del col•lectiu de periodistes en els àmbits professional, cultural, econòmic, social i institucional.
f) Promoure la solidaritat entre tots els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació i d’altres sectors. Mantenir contactes amb els sindicats representatius.
g) Garantir als afiliats i afiliades la defensa jurídica i la solidaritat professional davant els atacs que patisquen en l’exercici del seu treball. L’associació podrà establir altres serveis als seus afiliats i afiliades.
h) Afavorir el perfeccionament professional dels socis i sòcies mitjançant cursos, debats, conferències, intercanvis i altres.
i) Col·laborar amb iniciatives d’entitats, sindicats, administracions i altres associacions professionals i cíviques que defensen els mateixos interessos que la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS. La Comissió Executiva decidirà sobre la firma d’acords amb altres entitats.
j) Lluitar, en tots els àmbits, per la definitiva acceptació legal de les vies d’accés a la professió periodística regulades als presents  estatuts.
Article 6é.- Activitats
Les activitats de l’associació són las següents:
a) Formació. La Unió organitza periòdicament seminaris, jornades i conferències per a la formació i reciclatge dels i les professionals, així com presentació de llibres i tertúlies professionals.
b) Drets professionals. La Unió realitza iniciatives informatives en defensa dels interessos dels socis i sòcies i en la defensa dels drets professionals i la salvaguarda dels principis constitucionals de la llibertat d’expressió i informació.
c) Borsa de Treball. La Unió té oberta una borsa de treball per als socis i sòcies en l’atur o que volen millorar el treball. La Unió fa d’intermediària entre les empreses i entitats que necessiten aquests serveis.
d) Servei de Defensa Jurídica. La Unió posa a disposició dels socis i sòcies un servei d’assistència jurídica, sempre i quan es tracte de problemes en l’exercici de la tasca periodística i agressions contra la llibertat d’expressió.
e) Premis Llibertat d’Expressió. La Unió organitza la anualment el llirament dels Premis Llibertat d’Expressió a persones i entitats que s’hagen distingit en la defensa d’aquest dret.
f) Acreditacions professionals. La Unió tramita els carnets de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) i de la Federació Internacional de Periodistes (FIP).
g) Pàgina Web. La Unió disposa d’una pàgina per a informar de les activitats de l’associació.
h) Publicació “Periodistes”. La Unió edita la revista “Periodistes”, que informa sobre les activitats internes de la Unió, les notícies sobre els mitjans de comunicació valencians i fa d’enllaç entre el món del periodisme i la societat civil.
i) Biblioteca Vicent Ventura. Els socis i sòcies poden consultar en les nostres oficines la col·lecció de llibres sobre mitjans de comunicació de la Biblioteca Vicent Ventura.
j) Convenis amb institucions i empreses. La Unió té signats convenis de col·laboració amb institucions i empreses que faciliten les tasques professionals dels seus socis i sòcies, així com activitats organitzades per la Unió.
k) Assessorament en matèria laboral i fiscal.
Article 7é.- Mitjans  Econòmics
1.- Posseirà patrimoni propi, format per: Béns mobles i immobles, si els tingués, les aportacions dels socis i ajudes dels Organismes Públics i privats.
2.- L’Associació podrà en tot moment, i sempre que la Comissió Executiva ho autoritze, recaptar i acceptar tot tipus d’aportacions, subvencions i llegats de tipus econòmic, incloses les rebudes per les distintes delegacions autoritzades per la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS, sempre que no implique ingerència aliena en el funcionament de l’entitat.

LLEGIR MÉS

CAPÍTOL II. REQUISITS, DEURES, DRETS, ALTES I BAIXES DELS SOCIS
Article 8é.- Requisits per a associar-se
Podran pertànyer a l’UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS aquelles persones majors d’edat i amb capacitat d’obrar, que complisquen els requisits legals per a exercir la professió de periodista. Són periodistes els qui busquen informació (literària, gràfica, radiofònica, televisiva o documental), l’elaboren tècnica i intel•lectualment, i la transmeten per qualsevol mitjà de comunicació. Aquesta activitat ha d’ocupar la major part de la jornada laboral d’una persona per a ser considerada periodista, independentment de la modalitat jurídica del contracte (laboral, civil, autònoma o altra) aplicada al o a la professional.
Article 9é.- Deures dels socis
Els socis i sòcies tindran les següents obligacions:
1.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’Associació. 2.- Complir fidelment els Estatuts I els reglaments interns.
3.- Ocupar amb zel i diligència els encàrrecs que la Comissió Executiva li encomane.
4.- Contribuir a l’assoliment de les finalitats específiques de l’Associació, posant el seu màxim esforç dins de les seues possibilitats, per al compliment del disposat en els articles 5 i 6 dels presents Estatuts.
5.- Contribuir amb l’aportació econòmica i les quotes, ordinàries i extraordinàries, que puguen acordar-se en Assemblea General.
Article 10é.- Drets dels socis i sòcies
Tot soci o sòcia ostenta els següents drets:
1.- A participar en les activitats de l’associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de veu i vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts.
2.- A ser informat sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat.
3.- A ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i a ser informat dels fets que donen lloc a aquestes mesures, devent ser motivat l’acord que, si s’escau, impose la sanció.
4.- A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts. 5.- A exercir la representació que li siga conferida en cada cas.
6.- A proposar iniciatives a la Comissió Executiva i sotmetre propostes de resolució a l’Assemblea. 7.- A fer ús dels serveis comuns que estan a disposició de l’associació.
Article 11é.- Altes
Serà donada d’alta com soci tota aquella persona que ho sol•licite i reunisca les condicions estipulades en l’article 8. Una vegada admesos, els socis i sòcies seran proveïts d’un carnet, que acredita la pertinença del periodista a l’organització.
Article 12é .- Baixes
Serà motiu de baixa de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS:
1.- L’incompliment dels Estatuts i dels acords de l’Associació.
2.- L’incompliment del règim intern de l’Associació.
3.- Per falta greu, i sempre per acord de l’Assemblea General.
4.- Per conducta incorrecta, per desprestigiar a l’Associació amb fets o paraules que pertorben greument els actes organitzats per la mateixa i la normal convivència entre els associats.
5.- Per usar en benefici propi, o en perjudici de l’organització, el nom de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS, el carnet o la condició de soci.
5.- La falta d’aportació econòmica sense causa justificada de dues quotes.
6.- Per renúncia voluntària del soci o sòcia, el qual no percebrà la participació patrimonial inicial o altres aportacions econòmiques realitzades, ni per descomptat, les quotes de pertinença a l’associació que hagués abonat.
7.- La baixa d’un soci o sòcia durà implícita la pèrdua de qualsevol dret o benefici que hagués obtingut a través de l’Associació.
8.- L’Assemblea podrà acordar el reingrés d’un soci o sòcia si, considerant les causes que van motivar la seua separació, així ho aconsellen, començant des d’aquest moment a tindre els mateixos drets i obligacions. En els supòsits de sanció i separació dels socis i sòcies, s’informarà en tot cas a l’afectat dels fets que puguen donar lloc a aquestes mesures, i se l’escoltarà prèviament, tenint el soci o sòcia un termini de 15 dies per a realitzar les seues al•legacions. Transcorregut aquest termini, haja fet o no les seues al•legacions, la Comissió Executiva resoldrà en el termini de 15 dies proposar o no l’expulsió a l’Assemblea General, resolent la mateixa en el termini d’un mes, i devent-se motivar l’acord que s’adopte. 9.- Es perd temporalment la condició d’associat o associada per realitzar qualsevol activitat de captació, elaboració o difusió de publicitat comercial.

CAPITOL III. ASSEMBLEA GENERAL I COMISSIÓ  EXECUTIVA
Article 13é.– Òrgans de l’Associació
Els òrgans de govern i representació de l’Associació són, respectivament, l’Assemblea General i la Comissió Executiva.
ASSEMBLEA GENERAL
Article 14é.– Naturalesa
L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots els associats i associades.
Article 15é.- Reunions
Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se celebrarà tantes vegades com siga convocada per la Comissió Executiva i, almenys, una vegada a l’any durant el primer trimestre; les extraordinàries, en els supòsits previstos per la llei i prèvia convocatòria per la Comissió Executiva, o quan ho sol•licite per escrit un nombre d’associats o associades no inferior al 10 per 100.
Al començament de cada reunió de l’assemblea, es llegirà l’acta de la reunió anterior, que serà sotmesa a l’aprovació per part de l’assemblea.
Article 16é- Convocatòries
Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit, expressant el lloc, dia i hora de la reunió, així com l’ordre del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran de passar almenys 15 dies, i en segona convocatòria mitja hora després. Per raons d’urgència, aprovada per la Comissió Executiva, podran reduir-se els esmentats terminis.
Article 17é – Quòrum de validesa de constitució i quòrum d’adopció d’acords
Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan estiguen presents almenys un terç dels associats i associades, i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre dels assistents. Els acords es prendran per majoria simple de vots de les persones presents o representades (vots delegats), excepte en els supòsits de modificació d’estatuts, dissolució de l’associació, disposició o alienació de béns, en els quals serà necessària una majoria de dos terços de vots de les persones presents, decidint en cas d’empat el vot de qualitat del President, o de qui exercisca aquesta funció per delegació. Es podrà delegar el vot per escrit. Cada afiliat i afiliada no podrà dur més de dos vots delegats.
Article 18é.- Facultats de l’Assemblea General Ordinària
Són facultats de l’Assemblea General Ordinària:
a) Examinar i aprovar els pressupostos anuals i els comptes.
b) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Executiva.
c) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
d) Acord per a constituir una Federació d’Associacions o integrar-se en alguna.
e) Expulsió de socis i sòcies a proposta de la Comissió Executiva.
f) Sol·licitud de declaració d’utilitat pública.
g) Disposició i alienació de béns.
h) Aprovar el Reglament de Règim Interior.
i) Crear les comissions de treball que considere oportunes, elegir les persones que les formen i delimitar les seues funcions.
j) Qualsevol altra que no siga de la competència exclusiva de l’Assemblea extraordinària.
Article 19é.- Facultats de l’Assemblea General  Extraordinària.
Són facultats de les Assemblea General Extraordinària:
a) Nomenament de la Comissió Executiva i els seus càrrecs i, si s’escau, destituir a qualsevol o la totalitat dels membres de la Comissió Executiva.
b) La modificació dels Estatuts.
c) La dissolució de l’Associació.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Article 20é- Naturalesa i composició
La Comissió Executiva és l’òrgan de representació que gestiona i representa els interessos de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General. Estarà formada per un President/a, un Vicepresident/a Primer, un Vicepresident/a Segon, un Secretari/a, un Tresorer/a i huit Vocals, designats per l’Assemblea General entre els associats o associades majors d’edat, en ple ús dels seus drets civils que no estiguen afectats per motius d’incompatibilitat legalment establerts. Estos càrrecs seran incompatibles amb un lloc directiu empresarial, no periodístic, dins d’un mitjà de comunicació. El seu mandat tindrà una durada de quatre anys. Cap dels càrrecs que componen la Comissió Executiva serà retribuit, però tampoc hauran de comportar cap despesa per a les persones que els exercisquen. El President/a, Vicepresidents/es i el Secretari/a de la Comissió Executiva seran, així mateix, President/a, Vicepresidents/es i Secretari/a de l’Associació i de l’Assemblea General.
Article 21é- Procediment per a l’elecció i substitució de membres
L’elecció dels i les membres de la Comissió Executiva es regirà per les següents normes:
a) L’elecció es farà en assemblea i la votació serà secreta. Seran vàlids els vots delegats.
b) L’Assemblea en la qual s’haurà d’elegir la comissió executiva es convocarà amb un mes d’antelació.
c) A partir de la publicació de la convocatòria d’Assemblea, i fins 48 hores abans de la data de celebració, es podran presentar candidatures davant el secretari de la Comissió Executiva, en la forma que aquest determine. Els candidats i candidates hauran d’acceptar, mitjançant escrit firmat, la seua participació com a elegibles en el procés electoral.
d) Les candidatures no podran incloure més de quinze noms ni menys de cinc. Les llistes seran tancades, i no es podrà modificar l’ordre dels candidats i candidates ni llevar noms. Cada soci o sòcia podrà votar una única candidatura. El cap de cada llista serà el candidat a president o presidenta.
e) Per a fer la votació, es constituirà una mesa d’edat, formada pels dos socis o sòcies més joves i el de més edat de tots els presents, exceptuant els candidats. La mesa d’edat cridarà els electors i electores per ordre alfabètic. Per exercir el dret a votar, els socis i sòcies hauran d’acudir proveïts d’un document d’identificació legal.
f) Acabada la votació, la mesa d’edat farà el recompte dels sufragis. La llista més votada serà proclamada com a comissió executiva, i el seu cap, com a president o presidenta. Si alguna altra candidatura obté més del 15% dels vots emesos, tindrà dret a incorporar-se en la comissió executiva. En aquest cas, per cada 15% dels vots emesos la candidatura minoritària incorporarà un vocal en la executiva, designant-se en el mateix ordre que ocupen en la llista presentada.
g) Si no es presenta cap candidatura, l’elecció s’ajornarà fins a una nova assemblea, que s’haurà de convocar en un termini d’entre 30 i 60 dies.
h) Si es presenta només una candidatura, serà proclamada com a Comissió Executiva sense necessitat d’efectuar la votació.
i) L’associació posarà a disposició de totes les candidatures els mitjans de tècnics perquè puguen dirigir- se a tots els socis i sòcies per tal de fer campanya electoral, devent exposar-se en el tauler d’anuncis de l’Associació amb quinze dies d’antelació.
j) En cas d’absència o malaltia d’algun membre de la Comissió Executiva, podrà ser substituït provisionalment per un altre dels i les membres de l’associació, prèvia designació per majoria dels i les membres de la Comissió Executiva que haurà de ser ratificada en la pròxima Assemblea General Ordinària que es convoque, excepte en el cas del President o Presidenta, que serà substituït pel vicepresident o vicepresidenta.
k) Els i les membres de la Comissió Executiva cessaran per haver transcorregut el període del seu mandat, per renúncia expressa o per acord de l’Assemblea General.
l) La destitució es farà per majoria absoluta dels presents, i la intenció de presentar la recusació haurà de ser comunicada prèviament a la Presidència que, obligatòriament, la inclourà en l’Ordre del Dia. La proposta de recusació la firmaran, com a mínim, la quarta part dels socis i socies i haurà d’incloure la corresponent alternativa de candidats per assumir les vacants.
m) Les vacants de la Comissió Executiva seran cobertes mitjançant el nomenament intern, llevat del cas previst en l’apartat k) d’aquest mateix article. Així, serà la Comissió Executiva qui nomene els nous membres que hi formen part .
Article 22é.- Reunions i quòrum de constitució i adopció d’acords
La Comissió Executiva es reunirà prèvia convocatòria, devent passar almenys tres dies entre aquesta i la seua celebració, quantes vegades ho determine el seu President, o a petició d’un terç dels seus membres. Quedarà constituïda quan assistisca un terç dels seus membres i perquè els seus acords siguen vàlids hauran de ser adoptats per majoria de vots dels presents. En cas d’empat, serà de qualitat el vot del President o Presidenta. A les reunions de la Comissió Executiva podran assistir amb veu però sense vot, aquelles persones que sent tècnics puguen assessorar a l’Executiva sobre matèries concretes a debatre en aquestes reunions. La seua assistència podrà ser sol•licitada per qualsevol membre de l’Executiva, i la seua presència haurà de ser comunicada en el moment de la convocatòria de l’Executiva.
Article 23é –Facultats de la Comissió Executiva
Són facultats de la Comissió Executiva:
a) Dirigir les activitats socials i dur la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes, sense perjudici del disposat en l’article 18, apartat h).
b) Executar els acords de l’Assemblea General.
c) Elaborar i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General els pressupostos anuals i els Comptes.
d) Elaborar, si s’escau, el Reglament de Règim Interior.
e) Resoldre sobre l’admissió de nous associats.
f) Nomenar delegats per a alguna activitat determinada de l’Associació, i encara que aquesta persona siga membre de la Comissió Executiva.
g) Vetllar pel compliment dels Estatuts.
h) Crear, coordinar i dirigir la tasca de les Comissions de Treball.
i) Vetllar per l’eficàcia dels serveis prestats.
j) Qualsevol altra facultat que no siga de l’exclusiva competència de l’Assemblea General.
Article 24é.- Presidència
El mandat de la presidència serà per un màxim de huit anys
La Presidència de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS tindrà les següents atribucions:
a) Representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics i privats, tenint àmpliament informat de la seua gestió al vicepresident/a i al secretari/a.
b) Convocar i presidir les reunions de la Comissió Executiva, les Assemblees i les Jornades de Treball, així com dirigir els debats que sorgisquen de les mateixes, i determinar l’Ordre del dia de cadascuna.
c) Sol·licitar, subscriure i disposar pòlisses de crèdit en la Banca privada o oficial, quan les necessitats econòmiques de l’Associació així ho aconsellen i previ acord de la Comissió Executiva. Igualment, podrà obrir o cancel·lar comptes corrents o de crèdit, amb o sense aval, o d’estalvis en Bancs, Caixes d’Estalvis o qualsevol ens financer. Per a totes aquestes operacions financeres, serà imprescindible signatura mancomunada del tresorer i secretari.
d) Signar qualsevol tipus de contracte o conveni amb els Organismes Oficials, així com sol·licitar i cobrar subvencions i ajudes econòmiques de qualsevol ens, tant oficial com particular.
e) Autoritzar amb la seua firma les Actes de les Sessions de la Comissió Executiva, de les Assemblees Generals i de les Jornades de Treball, en unió amb el Secretari o Secretària de l’Associació, així com les certificacions de testimoniatge que aquest expedisca respecte al contingut de les mateixes.
f) Podrà atorgar poders plens o parcials als i les membres de la Comissió Executiva que crega oportú i necessari. Així mateix podrà nomenar amb plens poders, Advocats i Procuradors, per a tota classe de litigis que pugueren sorgir.
g) Vetllar per l’execució de les Conclusions de Congressos i Jornades de Treball, Assemblees Generals i reunions de la Comissió Executiva.
h) I qualsevol altra d’interès per a l’execució de l’establert en els Estatuts, que per no estar atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació, per urgència del cas o per especials circumstàncies, dega assumir la Presidència.
Article  25é.-Els Vicepresidents/es
Els Vicepresidents/es substituiran al President o Presidenta en absència d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra raó, i tindran les mateixes atribucions que aquell. El Vicepresident/a Primer assumeix la representació de l’organització en cas de dimissió de la Presidència.
Article 26é.- El Secretari/a
Seran funcions del Secretari o Secretària de l’Associació:
1.- Redactar les Actes de les Assemblees i reunions de la Comissió Executiva.
2.- Expedir certificats de les Actes al·ludides en l’apartat anterior i testimoniatge de particulars, amb el vistiplau de la Presidència.
3.- Custòdia dels llibres, segells i documentació de l’Associació, excepte els de comptabilitat, sense que aquesta última excepció li impedisca en cap moment veure i fiscalitzar els seients reflectits en els mateixos.
4.- Cuidar que es pose en coneixement dels òrgans pertinents, en l’espai més breu possible, els acords adoptats en l’Assemblea General i en la Comissió Executiva i que una còpia simple de cada Acta de les sessions de les Jornades de Treball i de les Assemblees Generals siga facilitada a tots els components de la Comissió Executiva.
5.- Ordenar els pagaments que deu efectuar-se a càrrec dels fons de l’Associació, prèviament visats per la Presidència.
6.- Qualsevol altra funció no especificada en els presents Estatuts d’ordre administratiu i d’organització i que per la urgència del cas o circumstàncies especials, dega assumir el Secretari o Secretària, sempre amb el vistiplau de la Presidència.
Article 27é.-El Tresorer
Les funcions del Tresorer o Tresorera són:
1.- La custòdia dels fons de l’Associació, efectuar els cobraments i pagaments que el Secretari o Secretària, amb el vistiplau de la Presidència, li ordene, així com les anotacions comptables necessàries. També tindrà sota el seu control i custòdia els llibres i documents comptables.
2.- Preparar, en col·laboració amb el President/a i el Secretari/a de l’Associació, el projecte dels Pressupostos Generals de la mateixa, sotmetent-los a la Comissió Executiva, per a la seua posterior presentació i aprovació en l’Assemblea General Ordinària.
3.- Autoritzar amb la seua signatura, juntament amb la del President o Presidenta, els pagaments ordenats pel Secretari/a per les obligacions vàlidament contretes.
4.- Realitzar quantes gestions li encomane la Presidència per a incrementar els recursos econòmics de l’Associació per acord de la Comissió Executiva.
Article 28é.- Els i les vocals
Els i les Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Comissió Executiva, així com les que nasquen de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Executiva els encomane.

CAPITOL IV. RÈGIM DE FINANÇAMENT, COMPTABILITAT i   DOCUMENTACIÓ
Article 29é.- Obligacions documentals i  comptables
L’Associació disposarà d’una relació actualitzada d’associats i associades. Així mateix, durà una comptabilitat on quedarà reflectit el patrimoni, els resultats, la situació financera de l’entitat i les activitats realitzades. També disposarà d’un inventari actualitzat dels seus béns. En un Llibre d’Actes figuraran les corresponents a les reunions que celebren els seus òrgans de govern i representació.
Article  30é.-Recursos Econòmics
Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i activitats de l’Associació seran els següents:
a) Les quotes periòdiques i extraordinàries.
b) Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats i associades o de terceres persones.
c) Qualsevol altre recurs lícit que es puga obtindre.
Article 31é.- Patrimoni Inicial i Tancament d’Exercici
Atenent a la seua naturalesa, la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS no té patrimoni fundacional. El tancament de l’exercici associatiu coincidirà amb l’últim dia de l’any natural.

CAPÍTUL V. DISSOLUCIÓ I  LIQUIDACIÓ
Article 32é.– Acord de dissolució
L’associació es dissoldrà:
a) Per voluntat dels associats i associades expressada mitjançant acord de l’Assemblea General
b) Per impossibilitat de complir les finalitats previstes en els estatuts segons acord de l’Assemblea General
c) Per sentència judicial.
L’acord de dissolució s’adoptarà per l’Assemblea General, convocada a aquest efecte, per majoria de 2/3 dels associats i associades.
Article 33é.- Comissió Liquidadora
En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora, la qual, una vegada extingits els deutes, i si existira sobrant líquid, el destinarà a finalitats benèfiques (concretament a altres associacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats que sintonitzen amb les de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS). Els liquidadors/es tindran les següents funcions:
a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l’associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.
e) Aplicar els béns sobrants de l’associació a les finalitats previstes pels Estatuts.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre.
En cas d’insolvència de l’associació, l’òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors/es, han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant el Jutge competent.

DISPOSICIÓ  ADDICIONAL PRIMERA
En tot quant no estiga previst en aquests Estatuts s’aplicarà la vigent Llei d’Associacions d’1/ 2002, de 22 de Març i disposicions complementàries.

Contacta amb nosaltres

Gràcies per contactar. Et contestarem tan prompte ens siga posible.

Not readable? Change text.