UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS

La Unió de Periodistes Valencians és l’organització professional majoritària a la Comunitat Valenciana. Representa i reuneix els periodistes valencians davant la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) i està integrada a la Federació Internacional de Periodistes (FIP).

La Unió de Periodistes va nàixer el 1997 amb la fusió de l’Ateneu de Periodistes (hereu de l’Asociación dela Prensa de Valencia) i la Unió de Periodistes del País Valencià (ja extintes).
Com es reflexa als estatuts, els nostres principals objectius són la defensa dels drets a la llibertat d’expressió i a rebre una informació plural i veraç, la unitat del col·lectiu dels periodistes i la dignitat dels professionals. 

La Unió de Periodistes forma part de la Federació d’Associacions de Premsa d’Espanya i de tots els organismes amb els quals col·labora la FAPE.

QUI SOM?

La Unió de Periodistes Valencians està integrada per vora 700 professionals  a pràcticament totes les comarques valencianes i en les més diverses disciplines i especialitats.

L’organització està oberta a tots els periodistes , -QUE ACREDITEN AMB LLICENCIATURA EN CIÈNCIES DE LA INFORMACIÓ, PERIODISME I/O COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL- per canalitzar les iniciatives i els interessos dels socis. Treballem en defensa dels drets professionals i vetlem per la salvagarda dels principis constitucionals de la llibertat d’expressió i de informació. La Unió aposta por la independència en l’exercici del treball informatiu i defensa el secret professional i la clàusula de consciència.

COMISSIÓ EXECUTIVA

La Comissió Executiva de la Unió de Periodistes Valencians 2017-2021 està encapçalada per Noa de la Torre Alfaro, a la qual acompanyen: Biel Aliño, Salva Almenar, Natxo Andreu, Cristina Chirivella, Amparo García, Alicia Martí, José Luis Obrador, Isabel Olmos, Antoni Rubio, Violeta Tena, German Caballero i Silvia Zarza.

ESTATUTS

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, PERSONALITAT, DOMICILI, ÀMBIT, FINALITATS, ACTIVITATS I MITJANS ECONÒMICS

Article 1r.- Denominació

La UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS constitueix una entitat professional sense ànim de lucre, a l’empara de l’article 22 de la Constitució Espanyola, que es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació, i que s’acull a la Llei 14/2008, de 18 de novembre d’associacions de la Comunitat Valenciana, i normes concordants per les que en cada moment li siguen aplicables i pels Estatuts vigents.

Article 2n.- Personalitat

L’associació, en tindre personalitat jurídica pròpia, podrà posseir béns, ja siguen mobles o immobles, adquirir les obligacions i els drets en general que li corresponguen per a obrar amb plena capacitat com a organització professional.

Article 3r.- Domicili

El domicili social de l’associació queda fixat en la Plaça del Forn de Sant Nicolau, número 6 baix esquerra, de València.

Article 4t.- Àmbit

La UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS estén el seu àmbit a la Comunitat Autònoma Valenciana. L’organització està integrada en la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE).

Article 5é.- Finalitats

Són finalitats de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS:

a) Vetllar per l’efectivitat dels drets constitucionals a la llibertat d’expressió i d’informació. En especial, treballarà perquè la llibertat d’expressió no siga un privilegi d’un grup social determinat, sinó un patrimoni de tota la ciutadania.

b) Treballar perquè la ciutadania dispose d’uns mitjans de comunicació independents de pressions i consignes polítiques o econòmiques, ben informats i de qualitat.

c) Promoure la unitat dels i les periodistes del País Valencià.

d) Defensar la dignificació de la professió, la participació de les i els informadors en l’elaboració de la línia informativa i la gestió democràtica dels mitjans, així com la llibertat d’expressió, el dret democràtic a la informació i la possibilitat de crear, participar i accedir als mitjans de comunicació de tots els sectors i col·lectius socials.

e) Defensar i promoure els interessos i els drets dels i de les periodistes afiliats i afiliades.

f) Promoure la solidaritat entre els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació i d’altres sectors. Mantenir contactes amb els sindicats representatius.

g) Promoure els valors d’igualtat de gènere entre els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació i d’altres sectors, mitjançant actes socials, culturals i formatius adreçats als i les professionals dels mitjans de comunicació i a la ciutadania.

h) Garantir als afiliats i afiliades la defensa jurídica i la solidaritat professional davant els atacs que patisquen en l’exercici del seu treball. L’associació podrà establir altres serveis als seus afiliats i afiliades.

i) Afavorir el perfeccionament professional dels socis i sòcies mitjançant cursos, debats, conferències, intercanvis i altres.

j) Col·laborar amb iniciatives d’entitats, sindicats, administracions i altres associacions professionals i cíviques que defensen els mateixos interessos que la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS. La Comissió Executiva decidirà sobre la firma d’acords amb altres entitats.

k) Lluitar, en tots els àmbits, per la definitiva acceptació legal de les vies d’accés a la professió periodística regulades als presents

Article 6é.- Activitats

Les activitats de l’associació són les següents:

a) Formació. La Unió organitza periòdicament seminaris, jornades i conferències per a la formació i reciclatge dels i les professionals, així com la presentació de llibres i tertúlies professionals.

b) Drets professionals. La Unió realitza iniciatives informatives en defensa dels interessos dels socis i sòcies i en la defensa dels drets professionals i la salvaguarda dels principis constitucionals de la llibertat d’expressió i informació.

c) Borsa de Treball. La Unió té oberta una borsa de treball per als socis i sòcies en l’atur o que volen millorar el treball. La Unió fa d’intermediària entre les empreses i entitats que necessiten aquests serveis.

d) Servei de Defensa Jurídica. La Unió posa a disposició dels socis i sòcies un servei d’assistència jurídica, sempre i quan es tracte de problemes en l’exercici de la tasca periodística i agressions contra la llibertat d’expressió.

e) Premis Llibertat d’Expressió. La Unió organitza anualment el lliurament dels Premis Llibertat d’Expressió a persones i entitats que s’hagen distingit en la defensa d’aquest dret.

f) Acreditacions professionals. La Unió tramita els carnets de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) i de la Federació Internacional de Periodistes (FIP).

g) Pàgina Web. La Unió disposa d’una pàgina per a informar de les activitats de l’associació.

h) Newsletter. La Unió envia periòdicament un butlletí online que informa sobre les activitats internes de la Unió, les notícies sobre els mitjans de comunicació valencians i fa d’enllaç entre el món del periodisme i la societat civil.

i) Biblioteca Vicent Ventura. Els socis i sòcies poden consultar en les nostres oficines la col·lecció de llibres sobre mitjans de comunicació de la Biblioteca Vicent Ventura.

j) Convenis amb institucions i empreses. La Unió té signats convenis de col·laboració amb institucions i empreses que faciliten les tasques professionals dels seus socis i sòcies, així com activitats organitzades per la Unió.

k) Assessorament en matèria laboral i fiscal.

Article 7é.- Mitjans Econòmics

1.- La Unió de Periodistes Valencians, com a entitat professional sense ànim de lucre, es crea amb un patrimoni incial de zero euros. Podrà posseir patrimoni propi, format per: béns mobles i immobles, si els tingués, les aportacions dels socis i sòcies i ajudes dels Organismes Públics i privats.

2.- L’Associació podrà en tot moment, i sempre que la Comissió Executiva ho autoritze, recaptar i acceptar tot tipus d’aportacions, subvencions i llegats de tipus econòmic, incloses les rebudes per les distintes delegacions autoritzades per la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS, sempre que no implique ingerència aliena en el funcionament de l’entitat.

CAPÍTOL II. REQUISITS, DEURES, DRETS, ALTES I BAIXES DELS SOCIS I SÒCIES

Article 8é.- Requisits per a associar-se

Podrà pertànyer a la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS:

1.- Qui estiga en possessió d’un títol (llicenciatura, grau) expedit per una Facultat de Periodisme, Ciències de la Informació, Comunicació o denominació equiparable, de qualsevol universitat espanyola o estrangera amb titulació homologada en Espanya, així com qui estiga en possessió del títol de periodista expedit per les extintes Escoles de Periodisme.

2.- La Junta Directiva de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS, seguint allò que en cada moment establisquen els estatuts de la FAPE, podrá proposar als órgans de FAPE, amb caràcter excepcional, l’admissió com a socis/sòcies de qui, sense estar en possessió de la titulació exigida, exercisquen el periodisme de forma continuada i com principal mitjà de vida. L’excepcionalitat de la sol·licitud haurà d’estar justificada amb la documentació que acredite de forma fefaent una professionalitat contrastada, antiguitat i continuitat en l’exercici de la professió i la realització de funcions específicament periodístiques.

3.- Preassociat/da. Podran sol·licitar la incorporació a la Unió de Periodistes Valencians, com a preassociats/des, els i les estudiants de Periodisme d’universitats de la Comunitat Valenciana que hagen superat el nivell d’estudis que determine l’Assemblea General de la UNIÓ DE PERIODISTES. La condició de preassociat/da dóna dret a utilitzar els serveis bàsics de la Unió de Periodistes, en les condicions que establisca l’Assemblea General. En cap cas es reconeixeran drets de sufragi, actiu o passiu, als preassociats/des. Els preassociats/des tindran l’obligació de pagar la quota d’incorporació que establisca l’Assemblea General. La condició de preassociat/da quedarà extingida automàticament en adquirir-se la condició d’associat/da, en obtindre’s la titulació corresponent o, en tot cas, una vegada transcorreguts tres anys en esta situació. Encara així, es perdrà la condició de preassociat/da en virtut de l’acord de la Junta Directiva de la Unió de Periodistes Valencians.

Article 9é.- Deures dels socis i les sòcies

Els socis i sòcies tindran les següents obligacions:

1.- Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l’Associació.

2.- Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries, complint fidelment els Estatuts.

3.- Ocupar amb zel i diligència els encàrrecs que la Comissió Executiva li encomane.

4.- Contribuir a l’assoliment de les finalitats específiques de l’Associació, posant el seu màxim esforç dins de les seues possibilitats, per al compliment del disposat en els articles 5 i 6 dels presents Estatuts.

5.- Contribuir amb l’aportació econòmica i les quotes, ordinàries i extraordinàries, que puguen acordar-se en Assemblea General.

Article 10é.- Drets dels socis i sòcies

Tot soci o sòcia ostenta els següents drets:

1.- A participar en les activitats de l’associació i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de veu i vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts.

2.- A ser informat/da sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat.

3.- A consultar els llibres de l’associació amb sol·licitud prèvia a la secretària.

4.- A ser escoltat/da amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell/a i a ser informat/da dels fets que donen lloc a aquestes mesures, devent ser motivat l’acord que, si s’escau, impose la sanció.

5.- A impugnar els acords dels òrgans de l’Associació que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

6.- A exercir la representació que li siga conferida en cada cas.

7.- A proposar iniciatives a la Comissió Executiva i sotmetre propostes de resolució a l’Assemblea.

8.- A fer ús dels serveis comuns que estan a disposició de l’associació.

Article 11é.- Altes

Serà donada d’alta com soci o sòcia tota aquella persona que ho sol·licite i reunisca les condicions estipulades en l’article 8. Una vegada admesos, els socis i sòcies seran proveïts d’un carnet que acredita la pertinença del periodista a l’organització.

Article 12é .- Baixes

Serà motiu de baixa de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS:

1.- L’incompliment dels Estatuts i dels acords de l’Associació.

2.- L’incompliment del règim intern de l’Associació.

3.- Per falta greu, i sempre per acord de l’Assemblea General.

4.- Per conducta incorrecta, per desprestigiar a l’Associació amb fets o paraules que pertorben greument els actes organitzats per la mateixa i la normal convivència entre els associats i les associades.

5.- Per usar en benefici propi, o en perjudici de l’organització, el nom de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS, el carnet o la condició de soci o sòcia.

6.- La falta d’aportació econòmica sense causa justificada de dues quotes.

7.- Per renúncia voluntària del soci o sòcia, que no percebrà la participació patrimonial inicial o altres aportacions econòmiques realitzades, ni per descomptat, les quotes de pertinença a l’associació que hagués abonat.

8.- La baixa d’un soci o sòcia durà implícita la pèrdua de qualsevol dret o benefici que hagués obtingut a través de l’Associació.

9.- L’Assemblea podrà acordar el reingrés d’un soci o sòcia si, considerant les causes que van motivar la seua separació, així ho aconsellen, començant des d’aquest moment a tindre els mateixos drets i obligacions. En els supòsits de sanció i separació dels socis i sòcies, s’informarà en tot cas a l’afectat o afectada dels fets que puguen donar lloc a aquestes mesures, i se li escoltarà prèviament, tenint el soci o sòcia un termini de 15 dies per a realitzar les seues al·legacions. Transcorregut aquest termini, haja fet o no les seues al·legacions, la Comissió Executiva resoldrà en el termini de 15 dies proposar o no l’expulsió a l’Assemblea General, resolent la mateixa en el termini d’un mes, i havent-se de motivar l’acord que s’adopte.

10.- Es perd temporalment la condició d’associat o associada per realitzar qualsevol activitat de captació, elaboració o difusió de publicitat comercial.

 

CAPITOL III. ASSEMBLEA GENERAL I COMISSIÓ EXECUTIVA

Article 13é.- Òrgans de l’Associació

Els òrgans de govern i representació de l’Associació són, respectivament, l’Assemblea General i la Comissió Executiva.

ASSEMBLEA GENERAL

Article 14é.- Naturalesa

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada per tots els associats i associades.

Article 15é.- Reunions

Les reunions de l’Assemblea General seran ordinàries i extraordinàries. L’ordinària se celebrarà tantes vegades com siga convocada per la Comissió Executiva i, almenys, una vegada a l’any durant el primer trimestre; les extraordinàries, en els supòsits previstos per la llei i prèvia convocatòria per la Comissió Executiva, o quan ho sol·licite per escrit un nombre d’associats o associades no inferior al 10 per 100.

Al començament de cada reunió de l’assemblea, es llegirà l’acta de la reunió anterior, que serà sotmesa a l’aprovació per part de l’assemblea.

Article 16é- Convocatòries

Les convocatòries de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es faran per escrit, expressant el lloc, dia i hora de la reunió, així com l’ordre del dia. Entre la convocatòria i el dia assenyalat per a la celebració de l’Assemblea en primera convocatòria hauran de passar almenys 15 dies, i en segona convocatòria mitja hora després. Per raons d’urgència, aprovada per la Comissió Executiva, podran reduir-se els esmentats terminis.

Article 17é – Quòrum de validesa de constitució i quòrum d’adopció d’acords

Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan estiguen presents almenys un terç dels associats i associades, i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre dels assistents. Els acords es prendran per majoria simple de vots de les persones presents o representades (vots delegats), excepte en els supòsits de modificació d’estatuts, dissolució de l’associació, disposició o alienació de béns, en els quals serà necessària una majoria de dos terços de vots de les persones presents, decidint en cas d’empat el vot de qualitat del President, o de qui exercisca aquesta funció per delegació. Es podrà delegar el vot per escrit. Cada afiliat i afiliada no podrà dur més de dos vots delegats.

Article 18é.- Facultats de l’Assemblea General Ordinària

Són facultats de l’Assemblea General Ordinària:

a) Controlar l’activitat de la Comissió Executiva i aprovar-ne, si escau, la seua gestió.

b) Examinar i aprovar o rebutjar els pressupostos anuals d’ingressos i despeses, així com la memòria anual d’activitats.

c) Establir les línies generals d’actuació, que permeten a l’associació complir els seus fins.

d) Disposar totes les mesures encaminades a garantir el funcionament democràtic de l’assocació.

e) Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

f) Adoptar els acords referents a:

– Ratificar les altes d’associats o associades, acordades per l’òrgan de representació, i acordar amb caràcter definitiu les baixes d’aquestes.

– Acordar la unió d’associacions, la integració en federacions o confederacions, la separació d’aquestes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.

 – Sol·licitud de la declaració d’utilitat pública o d’intrés públic de la Comunitat  Valenciana.

– Disposició i alienació de béns.

– Aprovar el Reglament de Règim Intern.

– Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de l’associació.

Article 19é.- Facultats de l’Assemblea General Extraordinària.

Són facultats de les Assemblea General Extraordinària:

a) Elegir i separar els membres de l’òrgan de representació. Nomenament de la Comissió Executiva i els seus càrrecs i, si s’escau, destituir a qualsevol o la totalitat dels membres de la Comissió Executiva.

b) La modificació dels Estatuts.

c) Acordar la dissolució de l’Associació.

COMISSIÓ EXECUTIVA

Article 20é- Naturalesa i composició

La Comissió Executiva és l’òrgan de representació que gestiona i representa els interessos de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS d’acord amb les disposicions i directives de l’Assemblea General. Estarà formada per un President/a, un Vicepresident/a Primer, un Vicepresident/a Segon, un Secretari/a, un Tresorer/a i fins a deu Vocals, designats per l’Assemblea General entre els associats o associades majors d’edat, en ple ús dels seus drets civils que no estiguen afectats per motius d’incompatibilitat legalment establerts. Estos càrrecs seran incompatibles amb un lloc directiu empresarial, no periodístic, dins d’un mitjà de comunicació. El seu mandat tindrà una durada de quatre anys. Cap dels càrrecs que componen la Comissió Executiva serà retribuit, però tampoc hauran de comportar cap despesa per a les persones que els exercisquen. El President/a, Vicepresidents/es i el Secretari/a de la Comissió Executiva seran, així mateix, President/a, Vicepresidents/es i Secretari/a de l’Associació i de l’Assemblea General.

Article 21é- Procediment per a l’elecció i substitució de membres

L’elecció dels i les membres de la Comissió Executiva es regirà per les següents normes:

a) L’elecció es farà en assemblea i la votació serà secreta. Seran vàlids els vots delegats.

b) L’Assemblea en la qual s’haurà d’elegir la comissió executiva es convocarà amb un mes d’antelació.

c) A partir de la publicació de la convocatòria d’Assemblea, i fins 48 hores abans de la data de celebració, es podran presentar candidatures davant el secretari/a de la Comissió Executiva, en la forma que aquest determine. Els candidats i candidates hauran d’acceptar, mitjançant escrit firmat, la seua participació com a elegibles en el procés electoral.

d) Les candidatures no podran incloure més de quinze noms ni menys de cinc. Les llistes seran tancades, i no es podrà modificar l’ordre dels candidats i candidates ni llevar noms. Cada soci o sòcia podrà votar una única candidatura. El cap de cada llista serà el candidat a president o presidenta.

e) Per a fer la votació, es constituirà una mesa d’edat, formada pels dos socis o sòcies més joves i el de més edat de tots els presents, exceptuant els candidats. La mesa d’edat cridarà els electors i electores per ordre alfabètic. Per exercir el dret a votar, els socis i sòcies hauran d’acudir proveïts d’un document d’identificació legal.

f) Acabada la votació, la mesa d’edat farà el recompte dels sufragis. La llista més votada serà proclamada com a comissió executiva, i el seu cap, com a president o presidenta. Si alguna altra candidatura obté més del 15% dels vots emesos, tindrà dret a incorporar-se en la comissió executiva. En aquest cas, per cada 15% dels vots emesos la candidatura minoritària incorporarà un vocal en la executiva, designant-se en el mateix ordre que ocupen en la llista presentada.

g) Si no es presenta cap candidatura, l’elecció s’ajornarà fins a una nova assemblea, que s’haurà de convocar en un termini d’entre 30 i 60 dies.

h) Si es presenta només una candidatura, serà proclamada com a Comissió Executiva sense necessitat d’efectuar la votació.

i) L’associació posarà a disposició de totes les candidatures els mitjans de tècnics perquè puguen dirigir-se a tots els socis i sòcies per tal de fer campanya electoral, devent exposar-se en el tauler d’anuncis de l’Associació amb quinze dies d’antelació.

j) En cas d’absència o malaltia d’algun membre de la Comissió Executiva, podrà ser substituït provisionalment per un altre dels i les membres de l’associació, prèvia designació per majoria dels i les membres de la Comissió Executiva que haurà de ser ratificada en la pròxima Assemblea General Ordinària que es convoque, excepte en el cas del President o Presidenta, que serà substituït pel vicepresident o vicepresidenta.

k) Els i les membres de la Comissió Executiva cessaran per haver transcorregut el període del seu mandat, per renúncia expressa o per acord de l’Assemblea General.

l) La destitució es farà per majoria absoluta dels presents, i la intenció de presentar la recusació haurà de ser comunicada prèviament a la Presidència que, obligatòriament, la inclourà en l’Ordre del Dia. La proposta de recusació la firmaran, com a mínim, la quarta part dels socis i socies i haurà d’incloure la corresponent alternativa de candidats per assumir les vacants.

m) Les vacants de la Comissió Executiva seran cobertes mitjançant el nomenament intern, llevat del cas previst en l’apartat k) d’aquest mateix article. Així, serà la Comissió Executiva qui nomene els nous membres que hi formen part .

Article 22é.- Reunions i quòrum de constitució i adopció d’acords

La Comissió Executiva es reunirà prèvia convocatòria, devent passar almenys tres dies entre aquesta i la seua celebració, quantes vegades ho determine el seu President o la seua Presidenta, o a petició d’un terç dels seus membres. Quedarà constituïda quan assistisca un terç dels seus membres i perquè els seus acords siguen vàlids hauran de ser adoptats per majoria de vots dels i les presents. En cas d’empat, serà de qualitat el vot del President o Presidenta. A les reunions de la Comissió Executiva podran assistir amb veu però sense vot, aquelles persones que sent tècnics puguen assessorar a l’Executiva sobre matèries concretes a debatre en aquestes reunions. La seua assistència podrà ser sol·licitada per qualsevol membre de l’Executiva, i la seua presència haurà de ser comunicada en el moment de la convocatòria de l’Executiva.

Article 23é -Facultats de la Comissió Executiva

Són facultats de la Comissió Executiva:

a) Tindre i exercitar la representació de l’associació i dur a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la llei i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directius generals que questa Assemblea General establisca.

b) Prendre els acords necessaris per a la compareixença, davant dels organismes públics, per a l’exercici de qualsevol classe d’accions legals i per a interposar el recursos pertinents.

c) Resoldre sobre l’admissió de nous associats i associades, i portar la relació actualitzada de tots els associats i associades.

d) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’associació hagen de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s’hi adopten es complisquen.

f) Comunicar al Registre d’Associacions la modificació dels estatuts acordada per l’Assemblea General, en el termini d’un mes.

g) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assmblea general perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

h) Portar la comptabilitat d’acord amb normes específiques que permeten obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.

i) Efectuar l’inventari dels béns de l’associació.

j) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst pels presents estatuts i donar compte d’això en la primera Assemblea general subsegüent.

l) Dirigir les activitats socials i dur la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes, sense perjudici del disposat en els presents estatuts.

m) Elaborar, si s’escau, el Reglament de Règim Interior.

n) Nomenar delegats i/o delegades per a alguna activitat determinada de l’Associació, i encara que aquesta persona siga membre de la Comissió Executiva.

o) Vetllar pel compliment dels Estatuts.

p) Crear, coordinar i dirigir la tasca de les Comissions de Treball.

q) Vetllar per l’eficàcia dels serveis prestats.

r) Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda, d’una manera específica, en aquests estatuts a l’Assemblea General.

Article 24é.- Presidència

El mandat de la presidència serà per un màxim de huit anys.

La Presidència de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS tindrà les següents atribucions:

a) Representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics i privats, tenint àmpliament informat de la seua gestió al vicepresident/a i al secretari/a.

b) Convocar i presidir les reunions de la Comissió Executiva, les Assemblees i les Jornades de Treball, així com dirigir els debats que sorgisquen de les mateixes, i determinar l’Ordre del dia de cadascuna.

c) Sol·licitar, subscriure i disposar pòlisses de crèdit en la Banca privada o oficial, quan les necessitats econòmiques de l’Associació així ho aconsellen i previ acord de la Comissió Executiva. Igualment, podrà obrir o cancel·lar comptes corrents o de crèdit, amb o sense aval, o d’estalvis en Bancs, Caixes d’Estalvis o qualsevol ens financer. Per a totes aquestes operacions financeres, serà imprescindible signatura mancomunada del tresorer i secretari.

d) Signar qualsevol tipus de contracte o conveni amb els Organismes Oficials, així com sol·licitar i cobrar subvencions i ajudes econòmiques de qualsevol ens, tant oficial com particular.

e) Autoritzar amb la seua signatura les Actes de les Sessions de la Comissió Executiva, de les Assemblees Generals i de les Jornades de Treball, en unió amb el Secretari o Secretària de l’Associació, així com les certificacions de testimoniatge que aquest/a expedisca respecte al contingut de les mateixes.

f) Podrà atorgar poders plens o parcials als i les membres de la Comissió Executiva que crega oportú i necessari. Així mateix podrà nomenar amb plens poders, Advocats i Procuradors, per a tota classe de litigis que pogueren sorgir.

g) Vetllar per l’execució de les Conclusions de Congressos i Jornades de Treball, Assemblees Generals i reunions de la Comissió Executiva.

h) I qualsevol altra d’interès per a l’execució de l’establert en els Estatuts, que per no estar atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació, per urgència del cas o per especials circumstàncies, haja d’assumir la Presidència.

 

Article 25é.-Els Vicepresidents/es

Els Vicepresidents/es substituiran al President o Presidenta en absència d’aquest/a, motivada per malaltia o qualsevol altra raó, i tindran les mateixes atribucions que aquell o aquella. El Vicepresident/a Primer/a assumeix la representació de l’organització en cas de dimissió de la Presidència.

Article 26é.- El Secretari/a

Seran funcions del Secretari o Secretària de l’Associació:

1.- Redactar les Actes de les Assemblees i reunions de la Comissió Executiva.

2.- Expedir certificats de les Actes al·ludides en l’apartat anterior i testimoniatge de particulars, amb el vistiplau de la Presidència.

3.- Custòdia dels llibres, segells i documentació de l’Associació, excepte els de comptabilitat, sense que aquesta última excepció li impedisca en cap moment veure i fiscalitzar els seients reflectits en els mateixos.

4.- Cuidar que es pose en coneixement dels òrgans pertinents, en l’espai més breu possible, els acords adoptats en l’Assemblea General i en la Comissió Executiva i que una còpia simple de cada Acta de les sessions de les Jornades de Treball i de les Assemblees Generals siga facilitada a tots els components de la Comissió Executiva.

5.- Ordenar els pagaments que deu efectuar-se a càrrec dels fons de l’Associació, prèviament visats per la Presidència.

6.- Qualsevol altra funció no especificada en els presents Estatuts d’ordre administratiu i d’organització i que per la urgència del cas o circumstàncies especials, haja d’assumir el Secretari o Secretària, sempre amb el vistiplau de la Presidència.

Article 27é.-El Tresorer

Les funcions del Tresorer o Tresorera són:

1.- La custòdia dels fons de l’Associació, efectuar els cobraments i pagaments que el Secretari o Secretària, amb el vistiplau de la Presidència, li ordene, així com les anotacions comptables necessàries. També tindrà sota el seu control i custòdia els llibres i documents comptables.

2.- Preparar, en col·laboració amb el President/a i el Secretari/a de l’Associació, el projecte dels Pressupostos Generals de la mateixa, sotmetent-los a la Comissió Executiva, per a la seua posterior presentació i aprovació en l’Assemblea General Ordinària.

3.- Autoritzar amb la seua signatura, juntament amb la del President o Presidenta, els pagaments ordenats pel Secretari/a per les obligacions vàlidament contretes.

4.- Realitzar quantes gestions li encomane la Presidència per a incrementar els recursos econòmics de l’Associació per acord de la Comissió Executiva.

Article 28é.- Els i les vocals

Els i les Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Comissió Executiva, així com les que nasquen de les delegacions o comissions de treball que la pròpia Executiva els encomane.

CAPITOL IV. RÈGIM DE FINANÇAMENT, COMPTABILITAT i   DOCUMENTACIÓ

Article 29é.- Obligacions documentals i comptables

L’Associació disposarà d’una relació actualitzada d’associats i associades. Així mateix, durà una comptabilitat on quedarà reflectit el patrimoni, els resultats, la situació financera de l’entitat i les activitats realitzades. També disposarà d’un inventari actualitzat dels seus béns. En un Llibre d’Actes figuraran les corresponents a les reunions que celebren els seus òrgans de govern i representació.

Article 30é.-Recursos Econòmics

Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les finalitats i activitats de l’Associació seran els següents:

a) Les quotes periòdiques i extraordinàries.

b) Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre de forma legal per part dels associats i associades o de terceres persones.

c) Qualsevol altre recurs lícit que es puga obtindre.

Els beneficis obtinguts pel desenvolupament de les activitats econòmiques hauran de destinar-se exclusivament al compliment dels fins, en els termes establerts en l’article 13.2, de la Llei orgànica 1/2002.

Article 31é.- Patrimoni Inicial i Tancament d’Exercici

Atenent a la seua naturalesa, la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS no té patrimoni fundacional. El tancament de l’exercici associatiu coincidirà amb l’últim dia de l’any natural.

CAPÍTUL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 32é.- Acord de dissolució

L’associació es dissoldrà:

a) Per voluntat dels associats i associades expressada mitjançant acord de l’Assemblea General.

b) Per impossibilitat de complir les finalitats previstes en els estatuts segons acord de l’Assemblea General.

c) Per sentència judicial.

d) Per la baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres (article 50.b Llei 14/2008).

L’acord de dissolució s’adoptarà per l’Assemblea General, convocada a aquest efecte, per majoria de 2/3 dels associats i associades.

Article 33é.- Comissió Liquidadora

En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora, la qual, una vegada extingits els deutes, i si existira sobrant líquid, el destinarà a finalitats benèfiques (concretament a altres associacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats que sintonitzen amb les de la UNIÓ DE PERIODISTES VALENCIANS). Els liquidadors/es tindran les següents funcions:

a) Vetllar per la integritat del patrimoni de l’associació, així com portar els seus comptes (article 53.A Llei 14/2008).

b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen precises per a la liquidació.

c) Cobrar els crèdits de l’associació.

d) Liquidar el patrimoni i pagar als creditors.

e) Aplicar els béns sobrants de l’associació a les finalitats previstes pels Estatuts, a excepció de les aportacions condicionals (article 53.E de la Llei 14/2008).

f) Sol·licitar la cancel·lació dels seients en el Registre.

En cas d’insolvència de l’associació, l’òrgan de representació o, si és el cas, els liquidadors/es, han de promoure immediatament l’oportú procediment concursal davant el Jutge competent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

En tot quant no estiga previst en aquests Estatuts s’aplicarà la vigent Llei d’Associacions d’1/2002, de 22 de Març i disposicions complementàries.

Contacta amb nosaltres

Gràcies per contactar. Et contestarem tan prompte ens siga posible.

Not readable? Change text. captcha txt