(p)

Skip to Content

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar l’anàlisi de la navegació dels usuaris i millorar els nostres serveis.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació ací.

×

Convoquem la cinquena edició de les Beques de Periodisme d’Investigació Josep Torrent

05.09.2022

El termini de recepció de projectes, juntament amb la documentació requerida es tancarà el 30 de setembre de 2022. Cal enviar-ho tot a: administracio@unioperiodistes.org.

La Unió de Periodistes Valencians anuncia la cinquena convocatòria de la beca de periodisme d’investigació Josep Torrent sobre fets relacionats amb la Comunitat Valenciana. Enguany s’atorgarà una beca.

1. REQUISITS

– 1.1 Pot optar a la beca qualsevol llicenciat en Periodisme o Comunicació Audiovisual, qualsevol periodista amb el carnet FAPE o el carnet de la Unió de Periodistes Valencians, i estudiants d’últim curs dels Graus de Periodisme o Comunicació Audiovisual de qualsevol nacionalitat.

– 1.2 Els treballs han de ser originals i respectar els llenguatges propis del periodisme. Les obres han de ser inèdites i específiques per a aquesta convocatòria. No s’admetran continguts que hagen sigut editats, exposats, publicats o premiats anteriorment, per tractar-se d’una producció específica.

– 1.3 La persona triada haurà de tindre disponibilitat per al projecte durant nou mesos des de la decisió de la beca.

– 1.4 Ha d’acreditar-se el dret d’ús o la propietat intel·lectual dels continguts a utilitzar.

– 1.5 Ajustar-se dins del termini i en la forma escaient al descrit en aquestes bases.

2. CONVOCATÒRIA I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

– 2.1 El termini de recepció de projectes, juntament amb la documentació requerida, s’obri amb la publicació d’aquestes bases i es tanca el 30 de setembre de 2022. El nom de la persona premiada es farà públic el 15 d’octubre de 2022.

– 2.2 Els interessats han d’enviar el projecte i la documentació que s’indica en aquestes bases, per correu electrònic, a l’adreça de correu electrònic següent: administracio@unioperiodistes.org.

3. DOCUMENTACIÓ

La documentació necessària per a optar a aquestes beques és la següent:

– 3.1 Presentar un projecte redactat de tres fulls com a màxim, en pdf, redactat en lletra Arial, cos 12 i interlineat senzill. El document ha de contindre les línies del treball que se seguiran en la investigació triada i la metodologia. A més, caldrà incloure un capítol d’almenys 20 pàgines del llibre. Es valoraran el treballs redactats en valencià.

– 3.2 Documentació complementària. Els documents que han d’acompanyar la sol·licitud i sense els quals no s’acceptarà són: a) Un currículum. b) Una fotocòpia del document nacional d’identitat. c) Acreditacions acadèmiques i professionals indicades en els requisits. Punt 1.1

4. JURAT

La Unió de Periodistes Valencians ha triat un jurat independent i plural conformat pels següents periodistes i professors de periodisme: Violeta Tena Barreda (vicepresidenta segona de la Unió de Periodistes Valencians i periodista de El Temps), Guillermo López García (professor titular de Periodisme de la UV i director de la col·lecció “Periodisme” de la Institució Alfons el Magnànim) i Lucas Marco Sánchez (guanyador d’una de les beques de la primera edició i periodista de eldiariocv.es).

5. VEREDICTE

El veredicte es farà segons criteris d’interés periodístic, investigació, qualitat dels textos escrits i imatges mostrades, la projecció social, l’originalitat i la seua viabilitat. El jurat es reserva el dret de retirar la beca si la investigació o el treball periodístic no compleix uns criteris mínims de qualitat. Una vegada triats els projectes, el becari/ària disposarà de nou mesos per a lliurar els treballs d’investigació que hauran de tindre una extensió mínima de 30.000 paraules i s’entregaran en juny de 2023. L’equip tècnic de la Unió de Periodistes Valencians serà l’encarregat de prestar el seu suport en les tasques de coordinació.

6. LLIURAMENT

El guanyador lliurarà en els terminis estipulats el treball d’investigació en format word o semblant a la Unió de Periodistes Valencians per a la seua edició, així com les imatges associades amb els treballs d’investigació amb els drets d’edició d’aquestes, si s’escau. En cas de no fer-ho en la forma i temps convinguts, la Unió de Periodistes es reserva el dret a revertir aquesta beca. Els drets d’edició i derivats estaran cedits a l’editorial que publique posteriorment els treballs.

7. PAGAMENT DE LES BEQUES

La beca consisteix en un suport directe a la investigació de 2.000 €, que lliurarà la Unió de Periodistes. El pagament de la Unió s’efectuarà per mitjà de transferència bancària, a l’efecte del qual hauran de presentar certificats d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Posteriorment, l’autor rebrà 3.000 € bruts en concepte de drets d’autor que s’entregaran una vegada lliurat el treball i signat el contracte amb la Institució Alfons el Magnànim, sempre que es considere que el treball compleix uns mínims de qualitat i rigor periodístic.

En cas de tractar-se d’una obra en coautoria, les quantitats especificades es repartiran a parts iguals.

8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

– Comunicar per escrit, en un termini no superior a 15 dies des de la publicació de la resolució, l’acceptació de l’ajuda i les seues condicions. En cas que no siga així, perdran la condició de seleccionats.
– Sol·licitar autorització per a modificar el projecte i motivar les raons que porten a això.
– Sotmetre’s al control financer i complir obligacions tributàries establides per llei.
– El beneficiari de l’ajuda adquireix el compromís de complir amb els terminis establits.
– Reintegrament de l’ajuda en cas d’incompliment.

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquestes beques comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

10. Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt per la Comissió Executiva de la Unió de Periodistes Valencians.

BASES COMPLETES EN PDF